Vi erbju­der pro­fes­sio­nell och omsorgs­full famil­je­hems­vård för barn, ung­do­mar och vuxna

Sedan starten 1994 har vi utvecklats från en smal verksamhet med huvudsakligt fokus på vuxna med substansberoende, till att idag erbjuda en mycket större bredd med barn och unga samt placeringar med komplex problematik. Ett omfattande nätverk av erfarna och utbildade behandlare ger oss i dag förutsättningar att möta våra klienters och uppdragsgivares krav på individuella och flexibla lösningar.

Fimab-Grafik_Livboj-2

Medi­cinsk behandling

Via vår egen beroendemottagning har vi möjlighet att erbjuda Laro (läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende) samt medicinsk behandling vid tex ADHD, psykossjukdom, ångest och depression. Vår ståndpunkt är att en medicinsk behandling är ett mycket bra stöd, men lägger samtidigt stor vikt vid att den placerade ska komplettera den medicinska behandlingen med psykologsamtal, behandling hos alkohol- och drogterapeut etc.

I behandlingsplanen ingår regelbundna drogtester för att säkerställa nykter- och drogfrihet. Du har under hela behandlingsperioden tät kontakt med någon av våra sjuksköterskor.

FIMAB - Insatser - Medicinsk behandling, Psykisk hälsa, Kost, Fysisk hälsa

Psy­kisk hälsa

Vi har psykolog med specialistkompetens inom kris och trauma samt differentialdiagnostik, KBT-terapeuter samt alkohol- och drogterapeut. I tillägg till samtalsterapi sätter vi in medicin vid behov.

Det finns även möjlighet att genomföra olika typer av psykologutredningar. Som komplement till dessa behandlingsinsatser erbjuder vi även mindfulness.

Kost och fysisk hälsa

Många av våra placerade killar och tjejer är i behov av stöd med att få bättre rutiner gällande kosthållning och motion. Vi har licensierad PT och kostrådgivare som kan hjälpa till med detta. Det finns även möjlighet att få nyttja Fimab:s gym där man som placerad kan få prova på allt från styrketräning till rörlighetsträning, kettlebells och olika kampsporter.

Fimab-Grafik_Livboj-2
FIMAB - Insatser - Utbildning, Ekonomi, Skuldsanering

Utbild­ning

Vi har lärare och specialpedagog som är behjälplig med utbildningsfrågor. Det kan antingen handla om att få stöd med en redan befintlig utbildning eller att komma igång med utbildning eller skolinsats. Vi ser till att den placerade får ett korrekt utbildningsstöd.

Eko­no­mi och skuldsanering

Det är vanligt att man dragit på sig stora skulder om man levt utanför samhället under många år. För att klara av att hålla sig nykter och drogfri samt avhålla sig från kriminalitet är det viktigt att få hjälp med detta.

Som placerad hos Fimab kan du få hjälp att få en sammanställning av dina skulder, ansöka om skuldsanering eller göra upp avbetalningsplaner. Vi för även samtal kring ekonomi och vilket förhållningssätt man har haft till pengar, för att se vilka förändringar som behöver göras.

Fimab-Grafik_Livboj-2

Rättslä­ge

Vi samarbetar med en erfaren brottsmålsadvokat som dels bistår med rådgivning, men som också kan åta sig mål när vi har en placerad klient som är i behov av en försvarare.

Kri­mi­na­li­tet

Många av våra placerade klienter har utvecklat ett kriminellt tankemönster och en kriminell identitet och har behov av behandlingsinsatser riktade specifikt mot kriminalitet. Vi är utbildade i programmet Kriminalitet som livsstil och har lång erfarenhet av att jobba med detta.

FIMAB - Insatser - Rättsläge, Kriminalitet